Pozvánka na výročnú schôdzu

03.01.2014 11:09

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Kubín

Vás pozýva na

Výročnú členskú schôdzu,

 

ktorá sa uskutoční 18. 01. 2014 o 18:00 hodine

v sále OcÚ Vyšný Kubín

 

Program:

1.      Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania

2.      Voľba návrhovej a volebnej komisie.

3.      Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie.

4.      Správa o hospodárení.

5.      DISKUSIA

6.      Prejednávanie plánu hlavných úloch na nastavajúce obdobie a schálenie.

7.      Uznesenie.

8.      Záver rokovania.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Vladimír Drengubiak

Predseda DHZ